Algemene voorwaarden

 

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons af te sluiten overeenkomsten c.q. te verrichten diensten en door ons gedane aanbiedingen, zulks met uitsluiting van voorwaarden door koper of anderen op hun briefpapier, bestelling – en – leveringsformulieren, facturen etc. , gesteld en/of gedeponeerd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt koper deze voorwaarden. Afwijkende bedingen zijn slecht per transactie mogelijk en dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overgenomen. Onder “koper” in deze voorwaarden dient mede te verstaan “opdrachtgever”.

Aanbiedingen, opdrachten en prijzen
Alle aanbiedingen, gedaan in prijscouranten danwel anderszins, zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen zijn wij niet aansprakelijk, tenzij deze wezenlijk zijn c.q. wezenlijke gevolgen hebben voor de capaciteit of het functioneren van de geleverde zaken. Opdrachten binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand, doordat wij geheel of gedeeltelijk voldoen aan een verzoek tot levering verzocht hebbende koper een factuur te zenden.

De door ons opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en afhankelijk van prijswijzigingen van onze leveranciers, valuta – en – koersschommelingen en/of andere factoren, welke prijsbepalend zijn. Wij zijn gerechtigd prijsstijgingen, ook die welke na de orderbevestiging maar vo?o?r levering van de zaken plaatsvinden, aan koper door te berekenen.

Wijzigingen / annuleringen
Wijziging of annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk met onze schriftelijke instemming. Indien koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan ons te vergoeden.

Levertijd
De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertermijn is overschreden, is koper bevoegd om ons bij aangetekende brief redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Eerst na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding. Een dergelijke overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der zaken te weigeren, noch verplicht dit ons tot enigerlei vergoeding aan koper. Indien wij voor de uitvoering

van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig hebben die door de koper moeten worden verstrekt, gaat de opgegeven levertermijn eerst in op de dag dat alle benodigde gegevens danwel hulpmiddelen in ons bezit zijn.

Vervoer en risico
Alle zaken, ook die welke franco zijn verkocht of geheel of gedeeltelijk onverpakt zijn, reizen voor risico van koper. Wij bepalen, ook bij niet franco verzendingen, de wijze van vervoer. Indien door de koper speciale voorschriften voor verzending zijn aangegeven, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening koper. Voor de zending van bestelde zaken die een waarde van € 500 exclusief BTW niet te boven gaan, wordt door ons een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht. Voor het vervoer noodzakelijke emballage ( pallets, verpakkingen e.d. ) wordt niet in rekening gebracht, doch dient binnen 7 dagen na levering in goede staat te worden geretourneerd. Indien door oorzaken onafhankelijk van onze wil niet kan worden geleverd, hebben wij het recht de zaken die voor aflevering gereed zijn voor rekening en risico van koper op te slaan of te doen opslaan en voor alle zaken betaling te verlangen alsof was afgeleverd.

Reclame
Reclame betreffende leveranties, hebben geen invloed op andere overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen partijen en moeten door koper schriftelijk en rechtstreeks aan ons zijn gedaan en binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaken in ons bezit zijn danwel, indien koper het gebrek redelijkerwijze eerst later kon ontdekken, binnen 8 dagen na de ontdekking van gebrek. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer. De bewerking c.q. het gebruik van het geleverde door koper alsmede het in de macht van derden brengen van het geleverde doet het recht op reclame vervallen. Indien een reclame gegrond is, hebben wij het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak te repareren, danwel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan.

Aansprakelijkheid
Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, danwel redelijkerwijze verzekerd hadden behoren te zijn. Onverminderd het voorgaande zullen wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die gevolg van bedrijfsstillegging, – vertraging, – stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door de door ons geleverde zaken danwel voor schade toegebracht aan zaken en personen. Iedere aansprakelijkheid van ons, uit welken hoofde dan ook, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken, dat door koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan. Koper vrijwaart ons van iedere aansprakelijkheid jegens derden ten gevolge van een gebrek aan het geleverde.

Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op korting, compensatie of schuldvergelijking. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door het enkele verloop van die termijn zonder dat een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is koper een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. Wij zijn voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente alle buitengerechtelijke kosten van koper te vorderen die door de niet ( tijdige ) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper in ieder geval verschuldigd wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. De kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gehanteerd. Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Bestaat bij ons twijfel omtrent de solventie van koper dan hebben wij het recht nakoming van onze verplichtingen – ook als reeds een begin met de uitvoering daarvan is gemaakt – op te schorten totdat koper voor al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit betreffende overeenkomst danwel uit andere al dan niet ( gedeeltelijk ) gerealiseerde overeenkomsten, tot genoegen van ons zekerheid heeft gesteld.

Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde blijven, tot het moment van betaling van al onze vorderingen op koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 Burgerlijk Wetboek ( BW ) , uit welken hoofde dan ook ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, alle door ons op enig moment geleverde zaken eigendom van ons. Koper is vo?o?r volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 11, hebben wij het recht om alle door ons geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van ons op koper terstond volledig opeisbaar.

Verzuim van Koper
Ingeval koper enige verplichtingen van welke overeenkomst dan ook jegens ons niet nakomt, hij in surseance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, hij in staat van faillissement wordt verklaard of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit of wij informatie verkrijgen weke met redelijke zekerheid aangeeft dat koper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zijn wij gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of geheel of ten dele per aangetekend schrijven te ontbinden of ontbonden te verklaren, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en geleverde doch nog onbetaalde zaken terug te

vorderen, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Overmacht
Indien wij als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kunnen leveren, hebben wij het recht om de levering op te schorten danwel van de levering geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. Onverminderd het bepaalde in artikel 75 Boek 6 BW zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten onze wil en ons toedoen, welke van dien aard zijn, dat nalevering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd.

Geschillen
Alle geschillen uit of naar aanleiding van onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen tenzij kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uisluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, zulks met inbegrip van procedures tot het verkrijgen van voorlopige voorzieningen. Wij zijn evenwel altijd gerechtigd om ons in plaats daarvan de tot rechter van de woonplaats van koper of een anderszins bevoegde rechter te wenden.

Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing noch bepalingen uit mogelijk toekomstige internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken voor zover deze eveneens van regelend recht zijn.

Gedeponeerd

Deze algemene voorwaarden zijn op 30-12-1993 onder nummer D1869 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.